Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op de licentie / het abonnement Piramide Digitaal, naast de Algemene Voorwaarden van de Rolf groep.

1.    Digitale apparatuur en verbindingen

a.    De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de beschikking over deugdelijke apparatuur, aansluitingen en internetverbindingen, tenzij anders overeengekomen is bij afname van ICT Diensten van de Rolf groep.

2.    Prijzen

a.    De Rolf groep | Piramide Nederland verleent de afnemer Piramide Digitaal voor de duur van één jaar te rekenen vanaf 1 januari tot en met 31 december van enig jaar (kalenderjaar). De facturatie zal in januari van het jaar plaatsvinden.

b.    Indien de licentie/het abonnement van Piramide Digitaal tot stand komt tijdens een kalenderjaar, dan verleent de Rolf groep | Piramide Nederland de licentie voor de resterende duur van het kalenderjaar en wordt dit naar rato verrekend.

c.     De prijsberekening van Piramide Digitaal gaat volgens een staffel. De afnemer dient bij het afsluiten van de licentie/het abonnement Piramide Digitaal naar waarheid en in overeenstemming met het ‘Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)’ gepubliceerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of de informatie uit het ‘Landelijk Register Kinderopvang (LRK)’ informatie te verstrekken over de grootte van de school (aantal leerlingen per brinnummer) of kinderopvang (aantal KOV kindplaatsen). Tevens geeft de afnemer in het inschrijfformulier informatie die de Rolf groep | Piramide Nederland in staat stelt de verstrekte informatie omtrent de school/ kinderopvang grootte aan de hand van het OTG/ LRK te verifiëren. Indien verificatie van de door de afnemer verschafte informatie duidelijk maakt dat de door de afnemer uitgevoerde berekeningswijze voor de prijs of het tarief onjuist is, is de Rolf groep | Piramide Nederland gerechtigd – zonodig met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de betreffende overeenkomst is aangevangen – de correcte prijs of het correcte tarief voor Piramide Digitaal in rekening te brengen.

d.    De licentie / het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een stilzwijgende verlenging. Opzeggen van de licentie / het abonnement kan jaarlijks vóór 1 december.

e.    De afnemer geeft de Rolf groep | Piramide Nederland aan, als er wijzigingen zijn in het aantal leerlingen van de school of het aantal kindplaatsen, waardoor een andere licentieprijs (zie staffel) berekend moet worden, wederom naar waarheid en in overeenstemming met het OGT of informatie uit het LRK.

3.    Piramide Digitaal is dynamisch

a.    De Rolf groep | Piramide Nederland behoudt zich het recht voor de inhoud van Piramide Digitaal te wijzigen en/of uit te breiden. De Rolf groep | Piramide Nederland zal de afnemer tijdig informeren over wijzigingen indien deze direct invloed hebben op de wijze waarop Piramide Digitaal beschikbaar is. De Rolf groep | Piramide Nederland behoudt zich het recht voor Piramide Digitaal tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van de Rolf groep | Piramide Nederland.