De ‘golden circle’ van de Ontwikkeldriehoek

Als je meer wilt weten over de Ontwikkeldriehoek, het kindvolgsysteem van Piramide, vertellen we je graag over de ‘golden circle’ van de Ontwikkeldriehoek. Waarom, hoe en wat?

hoofd, hart, handen met oplossing

Waarom volgen we kinderen?

Kinderen hebben recht op goede educatie en goed onderwijs (Artikel 23 Nederlandse Grondwet, VN Kinderrechtenverdrag). Zo krijgen zij alle kansen op ontwikkeling en is het een basis voor hun leven.

We volgen kinderen om hun ontwikkeling te stimuleren. Door te weten met welk ontwikkelstapje een kind bezig is, kunnen we aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. We bieden kinderen ondersteuning in activiteiten, die net boven hun actuele ontwikkelingsniveau liggen. We bieden een rijke speelleeromgeving en uitdagend aanbod, zodat kinderen vanuit nieuwsgierigheid betrokken zijn en de natuurlijke drang tot leren wordt gevoed.

Ook volgen we kinderen om extra zorgbehoeften te signaleren. Wanneer een kind ernstige risico’s loopt op achterstanden of problemen, moeten we tijdig kunnen reageren door externe zorg in te schakelen.

Hoe volgen we kinderen?

Piramide gaat uit van authentieke en systematische evaluatie.

Authentieke evaluatie
Dagelijks observeer je kinderen in je groep. Je voert een activiteit uit, die je vervolgens evalueert. Je signaleert daarbij opvallende ontwikkelingskenmerken van de hele groep, de tutorgroep, de pientere groep of individuele kinderen. Deze signalen registreer je eenvoudig en worden, zonder extra moeite, in de kinddossiers opgeslagen.
Verder is meespelen gedurende de dag een belangrijk ontwikkelingsondersteunend element. Je speelt mee met een groepje kinderen in hoeken, past de 3 V’s toe (Verkennen, Verbinden, Verrijken) en je doet een spelinterventie. Tijdens ieder project speel je één keer mee met ieder kind. Tijdens het spelen observeer je. Dit leg je kort vast in de Ontwikkeldriehoek, mogelijk met risico of positieve signalen.

Systematische evaluatie
Een objectieve vorm van signaleren is het invullen van vaststaande signaleringslijsten, waarin de doelen en cruciale ervaringen op leeftijdsniveau te vinden zijn.
Deze systematische evaluatie heet Piva voor kinderen. Piva staat voor Piramide Vaardigheden. Het is gebaseerd op de doorlopende ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsgroepen peuters en kleuters. Dit vul je één keer per half jaar in.
Analyseren en begrijpen
Alle neutrale, risico en positieve signalen komen samen in de Ontwikkeldriehoek van een kind. Op basis van al deze signalen bepaal je welke aanpak het best past voor dit specifieke kind. Je geeft voor ieder kind een differentiatieniveau aan: basis, tutor of pienter.

Tijdens het aanbod vanuit de Planner krijgen kinderen in de drie subgroepen een passende aanpak. Tevens zet je de Piva voor professionals in en stel je jezelf de vraag: wat kan ik doen om optimaal aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen in mijn groep?

Wat ga je doen met signalen in de Ontwikkeldriehoek?

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten staan dagelijks voor de grootste uitdaging: educatie en onderwijs inrichten en bieden, dat passend is bij 3 niveaus van ontwikkeling. Een stevig en uitdagend basisaanbod, extra tijd en aandacht voor tutoraanbod en een stapje hoger met pienter aanbod. Dit stel je moeiteloos samen in de Planner van Piramide Digitaal. Het aanbod heel goed en professioneel neerzetten en uitvoeren is de belangrijkste opdracht voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Je signaleert continu met de Ontwikkeldriehoek en je mag vertrouwen hebben in de holistische ontwikkeling van het kind. Een kind ontwikkelt zich met hoofd, hart en handen, op alle ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd. Dat betekent, dat je geen kleine beheersingsdoelen hoeft af te vinken. Het is normaal, dat de ontwikkeling van een jong kind sprongsgewijs verloopt.

Geen toetsen en geen afvinklijstjes met kleine beheersingsdoelen

Met Piramide toets je niet; je observeert en signaleert. Met Piramide ga je niet uit van kleine beheersingsdoelen; je reikt beredeneerd aanbodsdoelen aan. Met Piramide spijker je kinderen niet achteraf bij in het halen van kleine specifieke doelen; je zet vooraf preteaching in en je zorgt voor passend tutoraanbod. Je gaat uit van de holistische ontwikkeling van kinderen. Je weet, dat kinderen cruciale ervaringen opdoen en zich continu ontwikkelen. Met dat vertrouwen richt jij je op het aanbod: een rijke speelleeromgeving en uitdagende activiteiten. Waarin jij de kinderen observeert, risico en positieve signalen vastlegt en vervolgens opnieuw een prachtig aanbod verzorgt.

Wat zijn de grootste voordelen van het werken met de Ontwikkeldriehoek?

  • De inzet van de content, tools én de Ontwikkeldriehoek met de app Piramide Digitaal staat garant voor een compleet en sterk hedendaags onderwijsprogramma voor jonge kinderen, dat gebaseerd is op wetenschappelijke achtergronden.
  • Het volgen van de ontwikkeling van kinderen met de Ontwikkeldriehoek en het vervolgens realiseren van een beredeneerd aanbod is inzichtelijk en eenvoudig.
  • Je werkt cyclisch, handelingsgericht en ontwikkelingsgericht door gebruik te maken van de Planner en de Ontwikkeldriehoek.
  • De Ontwikkeldriehoek werkt intuïtief en is snel in gebruik.
  • Piramide heeft een holistische visie op de ontwikkeling van jonge kinderen. Alle ontwikkelingsgebieden en domeinen hangen met elkaar samen. Er is aandacht voor hart, hoofd en handen, oftewel emotioneel, cognitief en fysiek.
  • Reflecteer eenvoudig op je eigen handelen via de snelkoppeling Piva voor professionals.

Enthousiast geworden over de Ontwikkeldriehoek?

Bestel de Ontwikkeldriehoek >